fbpx

Termeni și condiții de utilizare ai site-ului
semnaturi-alegeri.ro

Următorii termeni şi următoarele condiții de utilizare (denumite în continuare ”Termeni”) sunt aplicabili folosirii site-ului https://www.semnaturi-alegeri.ro şi înregistrării datelor în Site.

1. În înţelesul Termenilor:

Site” înseamnă în continuare site-ul de internet https://www.semnaturi-alegeri.ro;

Serviciul” înseamnă în continuare orice serviciu oferit pe Site si/sau orice modul sau componentă a acestuia;

Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care introduce date în cuprinsul acestui Site sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul, cu excepţia Beneficiarului;

Beneficiarul” înseamnă în continuare orice persoană care intenţionează să apeleze la Serviciul oferit de Site pentru a candida independent la scrutinul electoral de alegere a Senatului şi a Camerei Deputaților din data de 06.12.2020.

2. Neacceptarea acestor Termeni, ori a oricărei prevederi din aceştia, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime şi necondiționată a Termenilor şi a oricărei prevederi din acestea.

3. Prin vizitarea Site-ului şi înregistrarea datelor în Site:

a) confirmați că ați citit și înțeles acești Termeni,

b) declarați și garantați că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de exercițiu pentru a încheia contractul reprezentat de acești Termeni,

c) vă manifestați acordul pentru acești Termeni și înțelegeți să vă supuneți acestora.

4. Site-ul este proprietatea Asociației Casa Bună, cu sediul în Jilava, Șoseaua Giurgiului nr.78, județul Ilfov („Proprietarul”). Scopul exclusiv al Site-ului este strângerea de semnături online pentru susținerea candidaților independenți la scrutinul electoral de alegere a Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 06.12.2020, utilizarea Site-ului în orice alt scop este strict interzisă.

5. Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conţinutul în format text şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparţin Proprietarului Site-ului şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin Proprietarului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă şi nici datele cu caracter personal colectate prin Serviciul oferit de Site Beneficiarilor acceptați.

6. În cazurile în care conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de tip, este preluat de Proprietarul Site-ului de la alţi emitenţi de conţinut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale şi regulilor incidente în asemenea cazuri.

7. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Proprietarul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele şi informaţiile, dar fără a se limita la acestea, preluate din orice surse terţe, inclusiv cele care au fost publicate având scopul de identificare a Beneficiarului acceptat. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile, datele, materialele postate pe Site au fost comunicate de Beneficiarul acceptat şi că Proprietarul Site-ului nu poate fi tras la răspundere, în măsura maximă permisă de lege, pentru veridicitatea şi validitatea conţinutului Site-ului preluat din orice surse terţe sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

8. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Proprietarul Site-ului şi partenerii săi le deţin asupra/în legătură cu Site-ul, conţinutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că, în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice masură, vor putea fi traşi la răspundere.

9. Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopul definit potrivit prezentului document, pur necomercial, fără nicio intenţie directă ori indirectă privind obţinerea de profituri sau câştiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane, altele decât Beneficiarii Serviciului acceptaţi de Proprietar, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Proprietarului Site-ului.

10. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia totală sau parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui Site sau utilizarea oricărei părţi a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cel declarat prin Termeni; Proprietarul Site-ului îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

11. Cererile de utilizare a conţinutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalităţile indicate la pagina de Contact a Site-ului. În absenţa unui acord explicit care să prevadă alte condiţii de preluare, informaţiile publicate pe Site pot fi preluate de Utilizator doar cu citarea sursei cu link activ.

12. Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Proprietarului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

13. Este strict interzisă expedierea către Site a oricărui conţinut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, ameninţătoare, abuzive, indecente, conţin mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăţi ale omului potrivit legislaţiei în vigoare.

14. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării în orice mod şi în orice măsură a oricărora dintre prevederile Termenilor, Proprietarul Site-ului va putea opta în mod discreţionar pentru suspendarea totală sau parţială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru neutilizarea oricărui conţinut expediat de Utilizator în vederea postării către Site, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilităţile oferite de Site, fără niciun fel de atenţionări sau notificări prealabile şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

15. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date şi informaţii comunicate către Site, indiferent de forma şi partea în care sunt comunicate şi pentru orice efecte juridice derivând din acestea.

16. Datele sunt colectate prin intermediul Site-ului în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile alegerilor şi sunt prelucrate de operatorul de date (Beneficiarul acceptat de Proprietar) în conformitate cu informaţiile furnizate în Nota de informare, pe care vă invităm să o parcurgeți cu atenție.

17. Atunci când alegeți să utilizați Site-ul pentru transmiterea datelor cu caracter personal în scopul susţinerii candidaturilor candidaților independenți, aveți următoarele obligaţii:

a) să respectați legislaţia aplicabilă alegerilor parlamentare;

b) să îndepliniți condiţiile de susținere a candidatului politic, respectiv să fiţi cetățean român sau cetățean UE cu domiciliul în circumscripția electorală anunțată de candidatul independent, cu drept de vot la alegerile parlamentare din 06.12.2020;

c) să completați şi să transmiteți doar date corecte, complete şi care vă aparțin;

d) să transmiteţi fotocopia documentului de identitate cu eliminarea (prin acoperire) a datelor cu caracter personal care nu sunt necesare (de exemplu, CNP, poză, locul nașterii, adresă), în care să fie vizibile: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, oraș de domiciliu, viză de flotant;

e) să susțineți candidatul independent o singură dată, indiferent de mediul utilizat, online sau fizic;

f) să utilizați Site-ul cu bună-credință, exclusiv în scopul comunicat, cu respectarea măsurilor luate de Proprietarul Site-ului pentru funcționarea corectă şi în siguranță a Site-ului şi îndeplinirea scopului Site-ului;

g) să nu utilizați instrumente de tip Mailist termen, Listserv sau orice formă de auto-răspuns sau spam prin intermediul Site-ului;

h) să nu folosiți software, dispozitive sau alte procese manuale sau automate care să acționeze ca și „crawl” sau „spider” pe paginile Site-ului;

i) să nu încercați, prin nicio modalitate, să obțineți codul sursă/ algoritmi ai Site-ului şi să nu reproduceţi, alteraţi, copiați, stocaţi sau folosiţi Site-ul sau conţinutul acestuia în scop personal sau pentru terți, comercial sau nu, fără acordul Proprietarului Site-ului;

j) să încărcați în site viruși de orice fel sau coduri dăunătoare şi să nu utilizaţi instrumente de tip mirroring sau framing.

18. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile Beneficiarilor, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Proprietarul Site-ului utile în legătură cu conţinutul şi scopul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

19. Proprietarul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în mod sistematic de către Proprietarul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Proprietarul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condiţiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

20. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiţii obiective, precum şi că orice Serviciu oferit prin intermediul Site-ului este oferit potrivit principiului “aşa cum este”, “aşa cum este disponibil”, iar Utilizatorii folosesc respectivul Serviciu pe riscul lor. În consecinţă, în măsura maximă permisă de lege, Proprietarul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informaţii şi date din conţinutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvenţele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum şi niciun alt efect juridic derivând din acestea.

21. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Proprietarul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea Site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Proprietarului Site-ului.

22. În cazurile de forţă majoră şi caz fortuit, Proprietarul Site-ului şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Proprietarului Site-ului, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

23. Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor şi ale Proprietarului Site-ului, prevăzute de Termeni, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Bucureşti.

24. Acești Termeni pot fi modificați din când în când, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă recomandăm să vă informați periodic cu privire la acest document.

25. DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA EXPRESĂ A CLAUZELOR NEUZUALE

PRIN ACCEPTAREA TERMENILOR, UTILIZATORUL DECLARĂ ÎN MOD EXPRES CĂ A CITIT, ÎNȚELES ȘI ACCEPTAT CONȚINUTUL ACESTORA, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PREVEDERILE PUNCTELOR : 7, 12, 19, 20, 21, 22 (LIMITAREA RĂSPUNDERII), 14 (DREPTUL DE A SUSPENDA EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR SAU CARE PREVĂD ÎN DETRIMENTUL CELEILALTE PĂRȚI DECĂDEREA DIN DREPTURI ORI DIN BENEFICIUL TERMENULUI), 23 (INSTANŢA DE JUDECATĂ COMPETENTĂ).

Pentru detalii privind aceşti Termeni, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: webmaster@semnaturi-alegeri.ro


© Copyright 2020 Asociația Casa Bună.