fbpx

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND

prelucrarea datelor cu caracter

personal în contextul participării candidaților independenți

NICOLAE VALERIU CIOLAN și ZAINEA CORNEL
la alegerea Senatului şi a camerei deputaţilor

Prin prezenta Notă de informare, îți aducem la cunoştinţă modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal prin intermediul site-ului semnaturi-alegeri.ro (”Site-ul”), precum şi drepturile pe care le ai, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.

Site-ul pe care navighezi este utilizat pentru strângerea online a datelor susținătorilor şi a semnăturilor acestora în vederea întocmirii listelor de susținători ai candidaților independenți pentru alegerile parlamentare organizate în România în 2020.

Prin susținător se va înțelege persoana fizică care îşi înregistrează, prin intermediul Site-ului, datele sale cu caracter personal şi semnează pentru susținerea candidatului independent, conform celor prevăzute în această Notă de informare.

Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Prin persoană vizată se va înțelege susținătorul sau orice vizitator al Site-ului, după caz.

Datele colectate şi prelucrate prin acest Site sunt stabilite prin legislaţia primară şi secundară privind organizarea alegerilor în România (ex. Legea 208/2016, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.12/2020), fiind necesare pentru atingerea scopurilor descrise în acest document.

Prin intermediul Site-ului, colectăm datele cu caracter personal direct de la persoana vizată.

NICOLAE VALERIU CIOLAN, candidat independent în circumscripția Bucureşti pentru alegerile parlamentare organizate în România în 2020, are calitatea de operator de date conform Legislaţiei GDPR. Nicolae Valeriu Ciolan este cetățean român, domiciliat în Bucureşti şi are următoarele date de contact în scop GDPR: Jilava, Șoseaua Giurgiului nr.78, județul Ilfov, e-mail gdpr@semnaturi-alegeri.ro. În cuprinsul acestui document, Nicolae Valeriu Ciolan va fi denumit Operatorul.

În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, Operatorul prelucrează datele tale cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului numai pentru scopurile specificate, angajându-se să păstreze confidențialitatea acestora.

În principiu, orice informație care identifică sau poate identifica, direct sau indirect, o persoană fizică este o dată cu caracter personal. Prin intermediul Site-ului, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Date prelucrate în scopul identificat la punctul 4 literele a) şi b) de mai jos: prenume, nume, data nașterii, act de identitate: tip (CI sau BI), serie, număr, copie act de identitate (faţă, verso în cazul vizei de flotant, folosită pentru validarea identității susținătorului), semnătură;

b) Date prelucrate în scopul identificat la punctul 4 litera c) de mai jos: adresa de e-mail, corespondenţa purtată.

c) Date rezultate din navigarea pe Site și colectate prin intermediul cookie-urilor: detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare găseşti în Politica de cookie-uri.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

a) înregistrarea datelor şi semnăturilor susținătorilor, întocmirea şi depunerea listelor de susținători;

b) depunerea dosarului de candidatură la biroul electoral de circumscripție competent;

c) comunicarea cu susținătorul pe adresa de e-mail comunicată, în legătură cu înregistrarea şi întocmirea listelor de susținători (de exemplu, confirmarea primirii înregistrării sau comunicarea unei erori).

Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

a) prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, respectiv în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Operatorului;

b) prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, respectiv în vederea urmăririi intereselor legitime ale Operatorului (comunicarea cu susținătorul cu privire la înregistrarea efectuată şi datele introduse, corectarea eventualelor erori, după caz).

Dacă nu vrei ca datele tale cu caracter personalsă fie prelucrate prin intermediul acestui Site conform celor precizate în acest document, susținerea candidaturii Operatorului prin această modalitate nu este posibilă şi te rugăm să nu introduci nicio dată în Site. Îl poți susține pe Operator prin semnarea unei liste de susținători în format fizic, prin semnarea susținerii prin semnătură electronică calificată, astfel cum este prevăzut în legislaţia aplicabilă alegerilor.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, respectiv de la colectarea prin Site până la expirarea unui termen de 48 de ore de la data la care contestarea listelor de candidați depuse la biroul electoral competent nu mai este posibilă conform prevederilor legale aplicabile. În cazul unei contestații, datele vor fi păstrate şi prelucrate numai în scopul soluționării acesteia până la finalizarea acestui proces.

În cazul în care o înregistrare efectuată de un susținător este considerată invalidă, indiferent de motiv (de exemplu, datele înregistrate conţin o eroare care nu poate fi corectată), Operatorul va proceda la ştergerea respectivelor date cu caracter personal în cel mai scurt timp de la constatarea invalidării, fără a aștepta termenul prevăzut mai sus.

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Operator exclusiv în scopurile menţionate mai sus şi le poate transmite/ oferi acces la acestea următorilor destinatari, dacă este cazul:

a) birourile electorale de circumscripție competente (de exemplu, Biroul Electoral Central, Bucureşti);

b) instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului (ex. ANSPDCP, executori judecătorești, poliție, parchet etc.);

c) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;

d) colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de către Operator în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum IT, juridic, voluntari (care susțin procesul de participare la alegerile parlamentare).

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Operatorul nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe).

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi:

a) dreptul de acces;

b) dreptul la rectificare;

c) dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);

d) dreptul la restricţionarea prelucrării;

e) dreptul la portabilitatea datelor;

f) dreptul la opoziţie;

g) dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința persoanei vizate, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată; precizăm că nu utilizăm în prelucrările efectuate un mecanism de decizie automată;

h) dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal;

i) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente; în cazul în care consideri că drepturile de care beneficiezi în calitate de persoană vizată au fost încălcate, te poți adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România, www.dataprotection.ro. De asemenea, poți introduce o acțiune în justiţie, pe rolul instanţelor judecătoreşti competente.

Pentru exercitarea drepturilor tale, poți contacta Operatorul la următoarele date de contact: Jilava, Șoseaua Giurgiului nr.78, județul Ilfov, e-mail gdpr@semnaturi-alegeri.ro.

Îți vom răspunde în termen de o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare.

Putem actualiza prezenta notă de informare atunci când este necesar, varianta disponibilă pe Site fiind cea aplicabilă.

© Copyright 2020 Asociația Casa Bună.